Dzisiaj jest: Niedziela, 18 Luty do końca roku: 316 dni
Imieniny:  Albert,  Konstancja,  Gertruda,  Kosma

Polityka Prywatności

Informacje wstępne:

Właścicielem serwisu pod nazwą www.alekartki.pl jest Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna, miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Zbożowa 3/18, 30-002 Kraków; Numer NIP: 677-22-83-320, Numer REGON: 120391080.

Niniejszy dokument opracowany został na podstawie:

1) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.), 
2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. z 2004r., nr 100, poz. 1024),
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, pozycja 1204 ze zm.)

i ma na celu zapewnienie każdemu użytkownikowi serwisu oraz pracownikom oraz innym osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna ochronę ich prywatności oraz realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

§1

Polityka prywatności określa zasady oraz tryb przetwarzania danych osobowych Serwisu przez Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna, a także sposoby zabezpieczenia zbiorów danych osobowych będących w jego posiadaniu oraz obowiązki administratora danych osobowych i prawa osób, których dane są lub mogą być przetwarzane przez Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna.

§2

Przez użyte w treści polityki prywatności sformułowania należy rozumieć:
1) dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
2) zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym dostępny według określonych kryteriów, w których dane są oraz mogą być przetwarzane, a w szczególności: kartoteki, rejestry, skorowidz, księgi, systemy informatyczne, akta osobowe itp.
3) przetwarzanie danych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
4) system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
5) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
6) usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
7) administrator danych osobowych – administratorem danych osobowych użytkowników oraz jej pracowników, a także innych osób jest Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna, zwany dalej właścicielem serwisu.
8) administrator bezpieczeństwa informacji – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym lub innym zawężonym zbiorze danych osobowych, wyznaczona przez administratora danych osobowych – Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna,
9) rejestr użytkowników – rejestr zawierający e-mail, datę urodzenia, województwo, płeć użytkowników;
10) serwis – witryna www o domenie www.alekartki.pl, której właścicielem jest Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna,
11) użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.alekartki.pl

§3

Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych użytkowników serwisu i innych osób, a także jego pracowników i osób współpracujących oraz ich przetwarzania jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym, bądź zbierania ich przez osobę nieuprawnioną oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cele Polityki realizowane są poprzez zapewnienie danym osobowym następujących cech:
a) poufności — właściwości zapewniającej, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
b) integralności — właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
c) rozliczalności — właściwości zapewniającej, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.

§4

1. Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkowników, będzie ono prowadzone dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także dla celów marketingowych w tym w szczególności w zakresie:
1) świadczenia usług zw. bezpośrednio z wysyłaniem kartek elektronicznych;
2) mailingu (wysyłanie ofert handlowych od nas i naszych partnerów handlowych)
3) do przesyłania tzw. kartek okazjonalnych (np. z okazji urodzin użytkownika, Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia itp.).

2. Dane osobowe zebrane w trakcie Korzystania z Serwisu będą udostępniane innym podmiotom, w tym innym administratorom danych osobowych, za zgodą użytkowników, dla celów marketingowych oraz statystycznych, wyłącznie w formie zbiorczej, nie pozwalającej na indywidualną identyfikację.
3. Netstel Software Marcin Matusiak Spółka Jawna jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich pracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu Pracy (art. 22.1, K.P.) poprzez gromadzenie akt osobowych pracowników.
4. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w określonym wyżej zakresie jest jednak warunkiem korzystania z usług serwisu.
5. W ramach serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
6. Podczas korzystania z serwisu automatycznie zbierane są między innymi następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej droga elektroniczną: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Właściciel serwisu będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez użytkowników danymi osobowymi.

§5

1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, tj. ul. Zbożowa 3/18, 30-002 Kraków.
2. Baza danych osobowych prowadzona przez serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, pozycja 883).
3. Bezpieczeństwo danych osobowych zapewniane jest przez pracowników oraz środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
4. Właściciel serwisu udziela informacji o danych osobowych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa również w razie naruszenia praw właściciela serwisu bądź innych podmiotów.
5. Treści reklamowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§6

1.Właściciel serwisu zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez niego środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a w razie zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, również o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

§7

1.Osoba, której dane przetwarzane są przez właściciela serwisu, ma prawo:
1.) do informacji o:
a. sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych,
b. treści danych,
c. sposobie udostępniania danych oraz odbiorcach lub kategorii odbiorców danych.
2) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz usunięcia ze zbioru.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, właściciel serwisu jest zobowiązany udzielić w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

§8

Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od dnia jej uchwalenia i odnoszą się do danych wytworzonych i przetwarzanych przez właściciela serwisu przed jego uchwaleniem.

Kartki